Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PISARSKABANDA.COM

 1. DEFINICJE
  1. Przez użyte w treści niniejszego Regulaminu wyrażenia rozumie się:
   1. REGULAMIN – niniejszy regulamin określający zasady korzystania ze Sklepu;
   2. SPRZEDAJĄCY – Maria Kula prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Maria Kula, z siedzibą przy ul. Wiśniowa 9 lok. 4, 25-552 Kielce, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca numer NIP 9591712262, REGON 361751956;
   3. STRONA – strona internetowa działająca pod adresem https://pisarskabanda.com 
   4. SKLEP – sklep internetowy działający w ramach Strony pod adresem https://pisarskabanda.com/sklep umożliwiający zakup Produktów.
   5. PRODUKTY – Treści Cyfrowe, Produkty fizyczne i Szkolenia znajdujące się w aktualnej ofercie Sklepu;
   6. SZKOLENIE – znajdujące się w aktualnej ofercie Sklepu kilkugodzinne lub weekendowe spotkanie spotkanie obejmujące wykłady lub warsztaty na określony temat;
   7. WYDARZENIE – kilkudniowe, trwające dłużej niż weekend spotkanie obejmujące wykłady lub warsztaty na określony temat. Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu zostały opisane w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu;
   8. TREŚCI CYFROWE – znajdujące się w aktualnej ofercie Sklepu produkty w formatach elektronicznych, w tym w szczególności e-Booki (zapisany w formacie cyfrowym utwór literacki) czy też webinary;
   9. PRODUKTY FIZYCZNE – znajdujące się w aktualnej ofercie Sklepu produkty fizyczne, w tym w szczególności książki
   10. KUPUJĄCY – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych i jednocześnie posiadającą zgodę przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy i dokonywanie zakupów dokonanych w sposób określony w Regulaminie, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, z zastrzeżeniem odrębnych wymagań określonych w Regulaminie Wydarzeń;
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Właścicielem Strony, w tym Sklepu, jest Sprzedający.
  2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, w tym zasady i warunki zakupu Produktów fizycznych, Treści cyfrowych i Szkoleń, a także Wydarzeń w zakresie nieuregulowanym w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
  3. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r poz. 1422 tj. ze zm.). 
  4. Cała zawartość Strony, taka jak teksty, grafiki, logotypy, obrazki stanowią własność Sprzedającego i są chronione przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 
  5. Kupujący zobowiązuje się korzystać ze Strony w sposób zgodny z Regulaminem.
  6. Kupujący może skontaktować się ze Sprzedającym pod adresem: mariakula(at)mariakula.com.
  7. Prawidłowe korzystanie ze Strony wymaga dysponowania systemem teleinformatycznym spełniającym poniżej wskazane wymagania:
   1. ekran o rozdzielczości co najmniej 1024 x 768 pikseli;
   2. dostęp do sieci Internet;
   3. przeglądarka stron internetowych Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, w wersji najnowszej, z włączoną obsługą plików cookies;
   4. do odbierania wiadomości poczty elektronicznej – posiadanie konta i adresu poczty elektronicznej.
 3. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
  1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedający świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
  2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Sprzedającego na rzecz Kupującego jest umożliwienie złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedającym umowy. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Sklepie.
  3. Jeżeli Kupujący założy konto w Sklepie, Sprzedający świadczy również na rzecz Kupującego usługę polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. 
  4. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. W formularzu Kupujący wskazuje login, hasło oraz swój adres e-mail. Dodatkowo podaje dane, które są niezbędne Sprzedającemu do realizacji zamówień składanych w Sklepie: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu. 
  5. W procesie zakładania konta Kupujący powinien również przeczytać i zaakceptować Regulamin, a także wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedającego na zasadach, które są opisane niżej w Regulaminie. Akceptacja regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych są dobrowolne, jednak ich brak powoduje niemożność założenia konta. 
  6. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. 
  7. Kupujący zobowiązuje się do korzystania z Konta w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i Regulaminem. W przeciwnym wypadku Sprzedający jest uprawniony do czasowego zawieszenia konta, a w przypadku powtarzających się naruszeń Regulaminu, bądź w przypadku naruszeń przepisów powszechnie obowiązującego prawa, Sprzedający jest również uprawniony do usunięcia konta Kupującego. O każdym zawieszeniu lub usunięciu konta Sprzedający informuje Kupującego w wiadomości e-mail. 
  8. Kupujący może w każdej chwili usunąć konto, przesyłając stosowne żądanie do Sprzedającego na adres: warsztaty@pisarskabanda.com. Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia danych o złożonych zamówieniach z wykorzystaniem konta.
  9. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedający świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach lub Produktach Sprzedającego. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedającego.
  10. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży Produktów zawierane za pośrednictwem Sklepu.
  11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedający podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
  12. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail warsztaty@pisarskabanda.com. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedający będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Kupującego o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.
 4. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
  1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.
  2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie.
  3. Sprzedaż Produktów przez Sklep odbywa się w drodze zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sieci Internet. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Kupującego oraz potwierdzenie jego przyjęcia przez Sprzedającego.
  4. Przedmiotem umowy sprzedaży są Produkty prezentowane w Sklepie w chwili składania zamówienia.
  5. Ceny Produktów są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich. Zamówienie złożone przez Kupującego realizowane jest według cen obowiązujących na dzień złożenia Zamówienia uwidocznionych w Sklepie. 
 5. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA
  1. Kupujący wybiera Produkty poprzez dodanie ich do listy zakupów – koszyka. W każdym czasie możliwe jest zweryfikowanie zawartości koszyka.
  2. Po zakończeniu dodawania Produktów do koszyka Kupujący wypełnia formularz zamówienia podając niezbędne dane do realizacji zamówienia a następnie wciska przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”. 
  3. Po kliknięciu przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ” i tym samym po potwierdzeniu Zamówienia, Kupujący zostaje przeniesiony do usługi umożliwiającej dokonanie płatności online, realizowanej przez serwis Przelewy24. Kupujący nie ma już możliwości dokonywania zmian i modyfikacji Produktów w Koszyku, jak i danych teleadresowych do wysyłki.
  4. Po złożeniu Zamówienia, na adres e-mail wskazany Kupującego, zostaje przesłane potwierdzenie złożenia Zamówienia zawierające:
   1. dane, w tym adres korespondencyjny i adres e-mai Sprzedającego;
   2. dane, w tym adres korespondencyjny i adres e-mail Kupującego;
   3. numer zamówienia;
   4. listę kupionych Produktów wraz z cenami jednostkowymi;
   5. łączną kwotę zamówienia (netto oraz brutto); 
   6. wybrany sposób i termin zapłaty;
   7. całkowitą wartość Zamówienia wraz ze wszystkimi kosztami;
   8. sposób oraz termin dostawy zamówienia;
  5. Wciśnięcie przycisku i otrzymanie przez Kupującego potwierdzenia złożenia zamówienia na adres e-mail jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży ze Sprzedającym.
  6. Jeśli Kupujący chce otrzymać fakturę musi poinformować Sprzedającego o tym fakcie najpóźniej w trakcie składania zamówienia wpisując dane do faktury w odpowiednim polu. Faktura zostanie dołączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych.
  7. Sprzedający może kontaktować się z Kupującym telefonicznie lub mailowo w związku ze złożeniem lub realizacją zamówienia.
  8. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedającym pod adresem: warsztaty@pisarskabanda.com w treści wiadomości podając numer zamówienia.
  9. Produkty zostaną dostarczone na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu.
  10. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe i aktualne. W przypadku zmiany danych Kupujący zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Sprzedającego, poprzez aktualizację danych na koncie założonym w ramach rejestracji.
  11. Sprzedający obowiązany jest dostarczyć Konsumentowi Produkty w stanie wolnym od wad.
 1. PŁATNOŚCI
  1. Za Zamówienia złożone w Sklepie Kupujący dokonuje płatności z góry za pośrednictwem systemu Przelewy24, z zastrzeżeniem poniższych ust. 6.2-6.3. Płatności elektroniczne obsługiwane są przez następującego operatora płatności: PayPro S.A. – z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza.
  2. W sytuacji, gdy transakcja za pomocą systemu Przelewy24 nie jest możliwa, Kupujący powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym  pod adresem  warsztaty@pisarskabanda.com w celu otrzymania danych do dokonania płatności przelewem.
 2. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
  1. Zamówienie zostanie zrealizowane po otrzymaniu przez Sprzedającego płatności, przez co rozumie się:
   1. w przypadku płatności Przelewy24 – otrzymanie automatycznego potwierdzenia na adres e-mail z informacją o zaakceptowaniu płatności,
   2. w przypadku płatności przelewem – po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym Sprzedającego,
  2. Realizacja zamówienia obejmującego Produkty fizyczne następuje poprzez wysyłkę zakupionych produktów na adres podany przez Kupującego. Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 72 h, chyba, że co innego wynika z opisu Produktu w Sklepie. Zamówienie uważa się za zrealizowane w chwili nadania przesyłki do Kupującego.
  3. Realizacja zamówienia obejmującego Treści cyfrowe takie jak e-book itp. następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionych Treści cyfrowych. Z chwilą wysyłki wiadomości Treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Kupującemu.
  4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania Szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych oraz wystąpienia siły wyżej, w tym choroby Sprzedającego, wystąpienia stanu epidemicznego uniemożliwiającego prowadzenie Szkolenia oraz w przypadku niewystarczającej liczby osób. O odwołaniu Szkolenia Sprzedający poinformuje Kupującego najpóźniej na 2 dni przed planowanym rozpoczęciem Szkolenia. W takich przypadkach Kupujący otrzyma zwrot wpłaconych dotychczas kwot.
  5. Sprzedający zastrzega sobie prawo, zmiany daty, czasu, oraz miejsca Szkolenia. W przypadku znaczących zmian cech Szkolenia Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 5 dni od otrzymania informacji o zmianie przesyłając swoją decyzję do Sprzedającego na adres: warsztaty@pisarskabanda.com
  6. Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty poniesione przez Kupujących związane z przełożeniem bądź odwołaniem Wydarzenia powstałych z powodów niezawinionych przez Sprzedającego lub wskutek działania siły wyższej.
 3. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
  1. Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem opisanych w niniejszym paragrafie, przesyłając Sprzedającemu oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania Zamówienia. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:
   1. W przypadku Produktów fizycznych – od daty odbioru Zamówienia, a w przypadku Zamówienia, które:
    1. obejmuje wiele Produktów fizycznych dostarczanych osobno, partiami lub w częściach – od daty odbioru ostatniego Produktu,
    2. polega na regularnym dostarczaniu Produktów fizycznych przez czas oznaczony – od daty odbioru pierwszego z Produktów.
   2. dla pozostałych Produktów – od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem ust. 2.
  2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w wypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w tym w odniesieniu do umowy sprzedaży dotyczącej:
   1. Szkoleń – jeżeli Kupujący rozpocznie Szkolenie przed upływem terminu na odstąpienie, przy czym przed rozpoczęciem Szkolenia zostanie poinformowany przez Sprzedającego, że po rozpoczęciu Szkolenia utraci prawo odstąpienia od umowy;
   2. Wydarzeń – na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zakupu biletu na Wydarzenie, jeżeli w umowie wskazano dzień lub dni, w których Wydarzenie będzie się odbywało.
   3. Treści cyfrowych – jeżeli pobieranie Treści cyfrowej rozpocznie się za zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia, przy czym przed rozpoczęciem pobierania Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedającego, że po rozpoczęciu pobierania utraci prawo odstąpienia od umowy;
  3. Do zachowania terminu wystarczy, że Kupujący prześle Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy, przed upływem tego terminu na adres warsztaty@pisarskabanda.com.
  4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Kupujący ma obowiązek zwrócić Produkty niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktów Sprzedającemu przed jego upływem.
  5. Zwrot kosztów Zamówienia nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od momentu otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, z zastrzeżeniem, że w przypadku nieotrzymania Produktów w wymaganym czasie zwrot kosztów zostanie wstrzymany przez Sprzedającego do chwili otrzymania zwracanych Produktów lub potwierdzenia ich odesłania (w zależności, co nastąpi wcześniej). 
  6. Zwrot kosztów Zamówienia zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności. 
  7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwróconych w wyniku odstąpienia od umowy Produktów będące wynikiem korzystania z Produktów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów.
 4. ANULOWANIE UCZESTNICTWA W SZKOLENIU
 1. W przypadku zakupu biletu uczestnictwa w Szkoleniu Kupujący ma możliwość bezkosztowego anulowania swojego zamówienia na 14 dni przed rozpoczęciem Szkolenia. Po tym terminie Kupującemu nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty. 
 2. Kupujący uprawniony jest do jednorazowej zmiany terminu Szkolenia na inny, dostępny w ramach oferty Sklepu (ten sam temat, ten sam czas trwania Szkolenia), pod warunkiem, iż zmiana taka zgłoszona zostanie Sprzedającemu na adres e-mail warsztaty@pisarskabanda.com nie później niż na 3 dni przed pierwotnym terminem Szkolenia, a także pod warunkiem, iż Sprzedający będzie dysponował wolnymi miejscami we wskazanym przez Kupującego, nowym terminie Szkolenia.
 3. Kupujący może odstąpić swój bilet uczestnictwa innej osobie pod warunkiem, że poinformuje o tym prowadzących szkolenie najpóźniej do godziny 15.00 w dniu poprzedzającym szkolenie.
 4. WARUNKI REKLAMACJI
 1. Kupujący może złożyć reklamację dotyczącą zakupionego Produktu pisemnie na adres Maria Kula ul. Wiśniowa 9/4 25-552 Kielce, bądź mailowo na adres warsztaty@pisarskabanda.com
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko oraz adres e-mail Kupującego, numer zamówienia, określenie Produktu, którego dotyczy reklamacja oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz z żądaniem związanym ze składaną reklamacją, a w przypadku Produktów fizycznych Kupujący jest również zobowiązany dostarczyć Sprzedającemu reklamowany Produkt. Reklamacja składana pisemnie powinna zawierać ponadto adres korespondencyjny Kupującego. W przypadku braku ww. danych Sprzedający zwróci się do Kupującego o uzupełnienie danych.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni kalendarzowych.
 4. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Sprzedający niezwłocznie wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunie wadę. Powyższe pozostaje bez wpływu na możliwość domagania się przez Kupującego obniżenia ceny albo odstąpieniu od umowy jeżeli wada jest istotna.
 5. W przypadku braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady lub obniżenia ceny Sprzedający zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. DANE OSOBOWE I WIZERUNEK
 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający. Sprzedający przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną tj. korzystania ze Strony, w tym dokonywania zakupów w Sklepie, a także w celach marketingowych, w tym wysyłki newslettera (w przypadku wyrażenia stosownej zgody). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności.
 2. W przypadku rejestrowania Szkolenia za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk przez osobę uprawnioną do tego przez Sprzedającego, Kupujący wyraża na to zgodę bez jakichkolwiek roszczeń. Kupujący wyraża również zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w przypadku publikacji zdjęć i filmów przez Sprzedającego w celu promowania działalności Sprzedającego i Szkolenia, w tym w mediach społecznościowych.
 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej, ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Sprzedający zastrzega prawo do czasowych przerw w funkcjonowaniu Strony, w tym Sklepu, powyższe pozostaje jednak bez wpływu na realizację potwierdzonych zamówień.
 3. Sprzedający może dokonać zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem kolejnych zdań. Zmiana wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na Stronie informacji o zmianie Regulaminu oraz powiadomieniu Kupujących którzy dokonali rejestracji o jego zmianie za pośrednictwem wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną. Korzystanie z konta przez Kupującego wymaga akceptacji zmienionego Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy zamówień złożonych przed jego wejściem w życie.
 4. Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz rozpowszechniania za pośrednictwem Strony następujących treści:
  1. powodujących lub mogących powodować nieprawidłową pracę lub przeciążenie Strony
  2. naruszających prawa osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub  będących niezgodnymi z  powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom powszechnym właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela Sklepu.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Kodeks cywilny.
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z terminie 7 dni od dnia dnia publikacji.
 1. REGULAMIN WYDARZEŃ

Regulamin dotyczący Wydarzeń stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.